مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
VPS0 - - 2 GB de RAM
- 50 GB en disco
- 1 vCPU's nucleo
- Dirección IP propia
- Backups diaros y semanales

VPS1 - - 4 GB de RAM
- 80 GB en disco
- 2 vCPU's nucleos
- Dirección IP propia
- Backups diaros y semanales

VPS2 - - 8 GB de RAM
- 160 GB en disco
- 4 vCPU's nucleos
- Dirección IP propia
- Backups diaros y semanales

VPS3 - - 16 GB de RAM
- 320 GB en disco
- 6 vCPU's nucleos
- Dirección IP propia
- Backups diaros y semanales

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.236.15.142) وارد شده است.