مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Certificado SSL -

Hosting Mediano - - 2 GB de espacio en disco
- 10 cuentas POP3
- WordPress preinstalado
- 2 base de datos

Hosting Pro - - 5 GB de espacio en disco
- 50 Cuentas de correo
- WordPress preinstalado
- 4 bases de datos

Hosting Mega - - 10 GB de espacio en disco
- Cuentas POP3 ilimitadas
- Mas de 100 programas preinstalados
- 8 bases de datos

Hosting Mini ANUAL - - 1 GB de espacio en disco
- 5 cuentas POP3
- 1 base de datos

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (35.174.62.162) وارد شده است.